Løypekart Sprint 1250

 

 

Velkomen til ny Heimeside

 

Vi som ønskjer velkomen er:

           

Eid Idrettslag – skigruppa

            Eid Jeger og Fiskelag

            Eidsbygda Skyttarlag

            Heia Idrettslag

 

Adressa til sida blir som før : fellesanlegget.no

 

Tua/Stigedalen/Fladalen er eit område som blir mykje nytta av både aktive og mosjonistar til konkurransar og rekreasjon. Denne naturperla er til alle tider blitt brukt av folk frå både nær og fjern og slik skal det også fortsatt vere. Midt i denne perla ligg Fellesanlegget-Tua med sine mange aktivitetar. Dette genererer stor bruk av området både sommar og vinter. Av desse grunnar har vi følt eit stort behov for ei eiga heimeside. Vi ønskjer at dei som på ein eller annan måte er brukar av området, også skal vere brukar av denne sida. Vi ønskjer også tilbakemeldingar, både ris og ros, som kan føre til at vi kan utvikle sida vår til eit stadig betre produkt.

 

Hjartelig velkomen til alle!

 

For å få fram kva som er intensjonen og styringsdokumentet for Fellesanlegget-Tua, finn vi det rett å gjengi vedtektene.

 

Vedtekter for Fellesanlegget  - Tua

(Revidert 2002)

 

§ 1. Namn

Partslaget sitt namn er ”Fellesanlegget – Tua”

Laget er heimehøyrande i Eid kommune.

 

§ 2. Partar

Laget sin eigenkapital er kr. 200.000,- fordelt på fire partar, kvar på kr, 50.000,-

Partane er:

Eidsbygda skyttarlag

Eid jeger og fiskelag

Eid idrettslag

Heia idrettslag

 

Partane kan ikkje overdragast utan samtykke frå styret. Ved sal av partar, har dei andre partane førsterett til kjøp.

Partslaget kan utvidast etter framlegg frå styret til generalforsamlinga.

 

§ 3. Formål

Laget skal drive og utvikle anlegget, legge til rette for fritidsaktivitetar og trim, som skal vere opne for alle.

 

§ 4. Anlegget/maskiner

Laget sitt felleseige er huset, garasje, speakerbud, skiskyttararena, veg og parkeringsareal, snøscooter og trakkemaskin.

 

§ 5. Organ

Partslaget sitt leiande organ er:

 1. Styre
 2. Generalforsamling
 3. Ekstraordinær  generalforsamling.

 

§ 6. Styret

Laget vert leia av eit styre på 8 personar, som er samansett av to frå kvar av partane med personlege vara.

Styret er samansett av leiar, nestleiar, kasserar, sekretær og fire styremedlemmar.

Partane kjem kvart år med framlegg på kandidatar til styret m/personelge vara.

Saman har styret laget sin signatur, men dei kan gje prokura.

Styremøte skal haldast når leiaren fastset det, eller når minst 2 frå styret krev det. Styret er vedtaksføre når det møter minst 5 personar. Vedtak vert gjorde med simpelt fleirtal. Ved likt stemmetal har leiaren dobbeltstemme.

Det skal førast protokoll frå møta, som skal skrivast under av dei frammøtte. Saker som krev  mykje skriving kan godkjennast på neste møte.

 

§ 7. Styret sine plikter

Styret skal:

 1. Verne om laget sine interesser og representere laget utad, forvalte midlane til laget, handheve vedtektene og følgje opp vedtak i generalforsamlinga.
 2.  Kalle inn til generalforsamling og legge fram årsmelding og rekneskap for siste kalenderår, samt handlingsplan og budsjett for komande år.

 

§ 8. Rekneskap

Laget sitt rekneskapsår  er kalenderåret.

Rekneskapen skal reviderast av to revisorar, som er valde av generalforsamlinga.

Laget dekkjer faktiske utgifter som laget har i laget si teneste.

 

§ 9. Generalforsamling

Generalforsamling skal haldast kvart år innan  1/4.

Styret kallar inn til generalforsamling med 14 dagars varsel.

Saker til generalforsamlinga  skal sendast styret før 1/2.

Generalforsamlinga skal vere open for partane sine medlemmer. Kvar part har max. 10 stemmer. Stemmeberettiga vert fastsett ved opninga.

Saker som ikkje er oppført på saklista kan ikkje avgjerast av generalforsamlinga utan at styret fremjar saka for generalsforsamlinga, som med 2/3 fleirtal kan vedta å handsame saka.

Vedtektsendringar kan berre handsamast av vanleg generalforsamling og krev 2/3 fleirtal.

Andre saker krev kun vanleg fleirtal.

Generalforsamlinga er vedtaksføre med det antal medlemmar som møter.

Det skal førast protokoll frå generalforsamlinga, som skal skrivast under av to valde representantar.

Generalforsamlinga skal kontrollere at tidlegare avgjerder er utførde i samsvar med føresetnadane.

Val skal vere skriftleg om nokon krev det. Ved likt stemmetal skal det vere loddtrekning, om ikkje generalforsamlinga bestemmer noko anna.

Styreleiar leiar generalforsamlinga.

 

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Val av to medlemmar til å skrive under protokollen.
 3. Årsmelding for siste kalenderår.
 4. Rekneskap for siste kalenderår.
 5. Fastsetting av honorar til styreformann og andre tillitsvalde.
 6. Avgjerd for fordeling av evt. underskot.
 7. Handlingsprogram og budsjettforslag.
 8. Val av leiar, nestleiar, kasserar, sekretær og fire styremedlemmar, alle med personlege vara.
 9. Val av revisor.
 10. Andre saker som er nemnde i innkallinga, eller som vert fremma etter vedtektene.

 

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal kallast inn skriftleg med 8 dagars varsel, når styret finn det turvande, eller ein av partane krev det.

Ekstraordinær generalforsamling kan berre handsame saker som er nemnde i innkallinga.

 

§ 11. Oppløysing av laget

Om det ligg føre eit grunngjeve forslag om oppløysing av laget, eller at ein av partane opphøyrer,  skal styret legge dette fram for generalforsamlinga.

Avgjerd krev 2/3 fleirtal av to påfølgjande generalforsamlingar.

Ved oppløysing av laget skal laget sine midlar, eigedelar og anlegg, disponerast  av Eid kommune.

 

§ 12

Spørsmål som ikkje er omtala i vedtektene, skal handsamast i samsvar med reglane i den til ei kvar tid gjeldane aksjelov.

Tidlegare vedtekter var etter dåverande reglar for STUI-midlar, godkjende av Kultur og vitenskapsdep. Endringar skulle godkjennast av dei. Departementet er endra, og regelverket gjeld ikkje lenger. Ut frå det er vedtektsendringa ikkje sendt inn for godkjenning.

Vedtektsendringar skal i framtida godkjennast av generalforsamlinga.

 

 

 

                                   Nordfjordeid, 17/6-02

AKTIVE MEDL. I FELLESANLEGGET - TUA

 

 
Etternavn 
Fornavn 
Adresse 

 2015

2016

 2017

2018

  Alsaker Ola  6770 Nordfjordeid  x  x x
  Alsaker Per-Arild 6770 Nordfjordeid  x  x    
  Alsaker Asbjørn Jens 6770 Nordfjordeid  x  x     
  Alsaker Anders Rolf 6770 Nordfjordeid  x x  
  Andersen  Anne Britt 6770 Nordfjordeid x    
  Arsheim Anton 6770 Nordfjordeid         
  Auegaart Janny 6770 Nordfjordeid        
  Bakke Anne-Lise 6770 Nordfjordeid        
  Bale Kari 6770 Nordfjordeid x  x x
  Berge Magnar Bjørkedal 6770 Nordfjordeid   x    
  Bergheim Per 6770 Nordfjordeid        
  Bergset Jørgen  6770 Nordfjordeid        
  Bergset Lidvard 6770 Nordfjordeid        
  Berteig Gunnar  6770 Nordfjordeid        
  Bjørkedal Ann-Elin Haugland 6120 Folkestad x  x x
  Bjørkedal Jakob Daniel S 6120 Bjørkedalen        x
  Bjørkedal Kåre 6770 Nordfjordeid  x      
  Bjørkedal Kjellfrid 6770 Nordfjordeid    
  Bjørkedal Berge Magnar 6770 Nordfjordeid       x
  Bjørkedal Maria         x
  Bjørkedal Mariann 6770 Nordfjordeid x  x    
  Bjørkedal Ottar 6770 Nordfjordeid x      
  Bjørkedal Dag Inge  6120 Folkestad    
  Bjørkedal Anders Fred 6120 Folkestad        
  Bjørlo Alfred Jens 6770 Nordfjordeid    x x
  Bjørlo  Carl Magnus 6770 Nordfjordeid        
  Bjørlo Daniel Ivar 6770 Nordfjordeid   x    
  Bjørlo Erlend 6770 Nordfjordeid x x  
  Bjørlo Jan Inge  6770 Nordfjordeid  x  
  Bjørlo John Henrik 6770 Nordfjordeid        
  Bjørlo Liv Ingeborg 6770 Nordfjordeid  x      
  Bjørlo Torill Evy Beitveit 6770 Nordfjordeid       x
  Bjørnset Helge 6770 Nordfjordeid        
  Brekke Laila og Odd Arne 6770 Nordfjordeid        
  Brevik Kåre 6770 Nordfjordeid        
  Bugge Petter 6770 Nordfjordeid        
  Buset Gunnar 6018 Ålesund   X    
  Bøen Gunn Håtuft 6770 Nordfjordeid       x
  Dahlgren Jan 6770 Nordfjordeid        
  Dahlgren Laila B 6770 Nordfjordeid x      
  Dahlgren Nils Magnar 6770 Nordfjordeid   x    
  Dahl Hermann Karsten  6120 Folkestad x      x
  Dale Gjermund 6776 Kjølsdalen        
  Daviknes Steinar 6770 Nordfjordeid  x  x x  
  Digernes Helge 6770 Nordfjordeid       x
  Dæmring  Dag Inge 6770 Nordfjordeid x      
  Dæmring Benedikte 6770 Nordfjordeid       x
  Drage Roald 6770 Nordfjordeid        
  Dyrstad Marit 6770 Nordfjordeid        
  Dyrvik Tryggve 6770 Nordfjordeid x   x
  Eidseflot Hans Petter 6120 Folkestad  x  x
  Eikum Rolf Scanke 6770 Nordfjordeid  x      
  Eikås Jan-Ole 6776 Kjølsdalen x      
  Eimhjellen Dag-Rune  6770 Nordfjordeid x      
  Engjaberg Astrid 6770 Nordfjordeid x      
  Espe Arve 6770 Nordfjordeid       x
  Espe Svein Ove 6770 Nordfjordeid  x x
  Espelund Linda 6770 Nordfjordeid        
  Evebø Eli 6770 Nordfjordeid   x    
  Evenstad Heidi J 6770 Nordfjordeid        
  Festøy Bernt Ragner 6770 Nordfjordeid        
  Fjelldal Hans Aksel 6770 Nordfjordeid  x  x    
  Fjørstad Svein 6770 Nordfjordeid      
  Fløtre Arvid 6770 Nordfjordeid        
  Fløtre Rune Øyvind         x
  Folkestad Marius 6120 Folkestad       x
  Folkestad Hans Ole 6120 Folkestad x      
  Folkestad Kjell 6120 Folkestad       x
  Folkestad Kåre Elling 6770 Nordfjordeid        
  Folkestad Per 6120 Folkestad  x    
  Fridtun Else Petra 6779 Holmøyane   x    
  Frislid Hans 6770 Nordfjordeid        
  Frislid Jan Martin 6770 Nordfjordeid      
  Frislid Oddbjørn Leon 6770 Nordfjordeid    x    
  Frislid Martin  6770 Nordfjordeid      
  Frislid Marit 6770 Nordfjordeid      
  Furnes Inger 6770 Nordfjordeid  x  x  
  Gabrielsen Knut Asbjørn 7048 Trondheim   x    
  Gabrielsen Svanhild 7048 Trondheim   x    
  Garlid John Mathias  6770 Nordfjordeid   x    
  Gotteberg Linda 6770 Nordfjordeid x      
  Grodas Alice C 6770 Nordfjordeid        
  Haaland Erlend M 6770 Nordfjordeid        
  Hagen Arne 6770 Nordfjordeid   x    
  Hagen Jannike 6770 Nordfjordeid        
  Halkjelsvik Roar Harald 6770 Nordfjordeid        
  Hanebrekke Gunn Cathrin 6770 Nordfjordeid x      
  Hansen Rolf  6770 Nordfjordeid        
  Hasund Magne  1384 Asker  x    
  Haugen Kay Roger 6770 Nordfjordeid       x
  Haugen Roger Bjørn         x
  Haugland Ragna Flata 6770 Nordfjordeid       x
  Haugland Ørjan 6770 Nordfjordeid        
  Heggen Knut O 6770 Nordfjordeid        
  Heggen Ove 6770 Nordfjordeid        
  Heggen Rune 6770 Nordfjordeid  x  x    
  Heggen Magnar 6770 Nordfjordeid  x      
  Heggen Marit 6770 Nordfjordeid x      
  Heggen Odd Harald  6770 Nordfjordeid    x    x
  Heggen Siri 6770 Nordfjordeid   x    
  Hellenes Håvard 6770 Nordfjordeid  x  x x
  Helset Eldbjørg 6120 Folkestad x  x    
  Helset Erlend 6770 Nordfjordeid        
  Helset Per Kåre  6770 Nordfjordeid  x      
  Helset Magnar Erlend 6120 Folkestad        
  Helset Wenche 6120 Folkestad   x    
  Henden Kjetil 6770 Nordfjordeid    x    
  Henden Asle Ronny 6770 Nordfjordeid    x  x x
  Henden Jannicke Hagen  6770 Nordfjordeid  x  x    
  Henden Anton 6770 Nordfjordeid        
  Henden Kjetil 6770 Nordfjordeid  x      
  Henden Ole Petter 6770 Nordfjordeid   x    
  Henden Unn 6770 Nordfjordeid        
  Hildenes Gunnvald 6770 Nordfjordeid x      
  Hildenes Jostein B 6770 Nordfjordeid  x      
  Hildenes Anne Irene Wuttudal 6770 Nordfjordeid        
  Hjelle Asbjørn 6770 Nordfjordeid   x    
  Hjelle Britt Nes 6770 Nordfjordeid x    
  Hjelle Jorunn 6770 Nordfjordeid   x    
  Hjelle Marit 6770 Nordfjordeid      x
  Hjelle Magne  6770 Nordfjordeid  x      
  Hjelle Knut Tore Nes 6770 Nordfjordeid      
  Hjelle Knut Rasmus  6770 Nordfjordeid        
  Hjelle Magnar 6770 Nordfjordeid  x  x    
  Hjelle Erling  6770 Nordfjordeid        
  Hjelle Eli Hjertsen 6770 Nordfjordeid    x    
  Hjelle Ingebrigt Nes 6770 Nordfjordeid    x    
  Hjelle Hans Martin 6770 Nordfjordeid       x
  Hjelle Olav 6770 Nordfjordeid x      
  Hjelle Olav M 6770 Nordfjordeid  x  x  x x
  Hjelle Magnar 6770 Nordfjordeid        
  Hjelle Magne  6770 Nordfjordeid        
  Hjelle Eli Karin Gjertsen 6770 Nordfjordeid      
  Hjelle Ingrid Beate 6770 Nordfjordeid        
  Hjelle Geir 6770 Nordfjordeid        
  Hjelle  Tom Roger 6770 Nordfjordeid x      
  Hjelle Tore Erik 6770 Nordfjordeid x    x
  Hjelmeland Per Atle  6770 Nordfjordeid  x  x    
  Hjelmeland Jarle 6770 Nordfjordeid x    
  Holmgren Rune 6770 Nordfjordeid  x    x
  Holmøyvik Jon Inge 6770 Nordfjordeid      
  Holte Jørgen 6770 Nordfjordeid x      
  Holvik Karl Arne         x
  Horn Kjell 6770 Nordfjordeid        
  Hovden Andor 6770 Nordfjordeid      
  Hovden  Hilde 6770 Nordfjordeid x      
  Hundeide Linda         x
  Hunvik  Asle 6770 Nordfjordeid x    
  Hunvik Odd 6770 Nordfjordeid  x      
  Hunvik Kåre 6770 Nordfjordeid        
  Hunvik Reidar 6770 Nordfjordeid  x  x    
  Husevåg Ernst 6770 Nordfjordeid    x    
  Husevåg Karin Olsen 6771 Nordfjordeid        
  Høydal Rune S 6770 Nordfjordeid x      
  Høydalsvik Asbjørn         x
  Høydalsvik Oddvar Erling 6110 Austefjorden x      x
  Håvik Trond 6770 Nordfjordeid  x    
  Indrevoll Torild 6770 Nordfjordeid        
  Jacobsen Berit Oppdal 6770 Nordfjordeid        
  Jacobsen Tanja 6770 Nordfjordeid   x    
  Jakobsen Geir 6770 Nordfjordeid x    
  Jakobsen Laila 6770 Nordfjordeid   x    
  Johansen Karl Jan 6823 Sandane  x    
  Johnsen John Ole 6770 Nordfjordeid        
  Kaarstad Bjarne 6770 Stårhim        
  Kandal Inge Arne 6770 Nordfjordeid        
  Karlsen Lars Erik 6770 Nordfjordeid  x      
  Karlsen Siri 6770 Nordfjordeid       x
  Kile Lars Kåre 6120 Folkestad x      
  Kjesbu Lars Ivar 6770 Nordfjordeid   x    
  Kjøllesdal Marit 6770 Nordfjordeid x      
  Kjørstad Ola Einar 6770 Nordfjordeid    x    
  Kleppe Reidun Nes 6770 Nordfjordeid  x    
  Kolseth Jan Ove 6770 Nordfjordeid   x    
  Kongsvik Inger Vereide 6770 Nordfjordeid x      
  Kozhukhova Olga 6770 Nordfjordeid        
  Kragseth Agnar 6770 Nordfjordeid        
  Kullsveen Audar Årøen 6770 Nordfjordeid  x  x    
  Lade Edith Hagen 6770 Nordfjordeid        
  Lade Asbjørn F 6770 Nordfjordeid        
  Langdal Mette 6011 Ålesund   x    
  Langeland Jørgen  6770 Nordfjordeid  x      
  Langeland Per Ingvar 6770 Nordfjordeid x  x    
  Larsen Kim 6770 Nordfjordeid       x
  Lefdal Terje 6770 Nordfjordeid      
  Lefdal Johnny 6770 Nordfjordeid  x      
  Lefdal Johnny Bjarte 6770 Nordfjordeid        
  Lefdal Kåre 6770 Nordfjordeid x x  
  Lefdal Olav 6770 Nordfjordeid x      
  Lefdal Rune 6770 Nordfjordeid      
  Lefdal Svein Jan 6770 Nordfjordeid x      
  Leirgulen Aud- Evy 6770 Nordfjordeid x  x    
  Leirgulen Mariann 6770 Nordfjordeid        
  Leivdal Dag Ståle Varpe 6770 Nordfjordeid   x    
  Leivdal Haldor  6770 Nordfjordeid  x      
  Leivdal Torbjørn S 6770 Nordfjordeid        
  Leivdal Kjell Arne 6770 Nordfjordeid  x  x  
  Leivdal Kjetil A 6770 Nordfjordeid  x      
  Leivdal Jon  6770 Nordfjordeid  x  x    
  Leivdal Sindre Andre 6100 Volda x    
  Leivdal Sivert 6100 Volda       x    
  Leivdal Torbjørn Arne 6770 Nordfjordeid  x      
  Leni Bente         x
  Lien Bjørn 6770 Nordfjordeid    x    
  Lien Eldar 6776 Kjølsdalen        
  Lillestøl Ove 6770 Nordfjordeid        
  Lillestøl Svein Ola         x
  Liseth Kjell 6776 Kjølsdalen        
  Ludvigsen Gunnvald 6770 Nordfjordeid        
  Lund Kåre 6770 Nordfjordeid        
  Lunde Liv Ingunn 6770 Nordfjordeid x  x    
  Lunde Sigurd 6770 Nordfjordeid    x    
  Løkjell Oddbjørg Margit 6770 Nordfjordeid        
  Løvold Asbjørn 6770 Nordfjordeid        
  Manseth Audun 6770 Nordfjordeid        
  Melheim Jarle 6770 Nordfjordeid        
  Melheim Oddvar 6770 Nordfjordeid x      
  Melheim  Robin 6770 Nordfjordeid x  x  x x
  Melheim Svein Otto 6770 Nordfjordeid  x  x  x x
  Midthjell Per Inge 6770 Nordfjordeid        
  Midthjell Nina Sofie Nor 6770 Nordfjordeid        
  Midthjell Rune 6770 Nordfjordeid x      
  Mikalsen Harald Joakim 6770 Nordfjordeid   x    
  Mo Aslak 6770 Nordfjordeid        
  Mo Reidun 6770 Nordfjordeid       x
  Moen Bjørn Kåre 6783 Stryn        
  Moen Anne Inger 6770 Nordfjordeid        
  Moen  Knut 6770 Nordfjordeid x      
  Moldestad Terje 6770 Nordfjordeid  x  x    x
  Myhre Svein og Marta 6770 Nordfjordeid        
  Myklebust Ann Margret 6770 Nordfjordeid        
  Myklebust Aud Karstad 6770 Nordfjordeid   x    
  Myklebust Ole Martin         x
  Myklebust Sigbjørn 6770 Nordfjordeid      
  Myklebust Tor 6770 Nordfjordeid       x
  Myklestad Katrine 6770 Nordfjordeid        
  Myrold Ivar S 6770 Nordfjordeid      x x
  Myroldhaug Ole Tom 6770 Nordfjordeid  x    
  Måge Kåre 6777 Stårheim        
  Natvik John 6770 Nordfjordeid  x    
  Naustdal Kjartan  6770 Nordfjordeid        
  Navelsaker Per 6770 Nordfjordeid        
  Nes  Anne-Karin 6770 Nordfjordeid x    
  Nes Arve 6770 Nordfjordeid      
  Nes Asbjørn 6770 Nordfjordeid       x
  Nes Marta 6770 Nordfjordeid        
  Nes Åsta 6770 Nordfjordeid        
  Nes Elias 6770 Nordfjordeid        
  Nes Nils Petter 6770 Nordfjordeid        
  Nes Anne Margrete 6770 Nordfjordeid  x  x  
  Nesbakk Svein Kåre 6770 Nordfjordeid   x    
  Nesdal Kari  6770 Nordfjordeid        
  Nor Gerd 6018 Ålesund   X    
  Nord Laila O 6770 Nordfjordeid        
  Nord Hans 6770 Nordfjordeid        
  Nord Hege 6770 Nordfjordeid        
  Nord Kjetil 6770 Nordfjordeid        
  Nordbø Anders 6770 Nordfjordeid        
  Nordnes Sølvi 6770 Nordfjordeid        
  Næss Tordis 6770 Nordfjordeid x  x    
  Næss Øyvind 6770 Nordfjordeid        
  Nøstdal  Arild Krogh 6770 Nordfjordeid x      
  Olsen  Asbjørn 6770 Nordfjordeid        
  Olsen  Solveig 6770 Nordfjordeid        
  Olsen  Jens Peder 6770 Nordfjordeid        
  Olsen  Per Scott 6770 Nordfjordeid        
  Olsen  Runar Aaning 6770 Nordfjordeid    x  x x
  Ommedal Malvin 6770 Nordfjordeid  x      
  Orheim Ivar 6770 Nordfjordeid        
  Os Janne Iren 6770 Nordfjordeid        
  Os TerjeHaug 6770 Nordfjordeid        
  Os Olav Sverre  6770 Nordfjordeid        
  Osnes Johan A 6770 Nordfjordeid        
  Paulsen Astrid 6770 Nordfjordeid        
  Pettersen Svein Petter 6770 Nordfjordeid x  x    
  Pile Sveinung Mæland 6770 Nordfjordeid   x    
  Porunova Evgeni         x
  Rand Inge 6770 Nordfjordeid    x    
  Rand Herman  6770 Nordfjordeid        
  Rasmussen Lars Henri         x
  Rege Gro 6770 Nordfjordeid      
  Rindal Jostein B 6770 Nordfjordeid  x  x
  Rindal Pål Anders 6770 Nordfjordeid x  x x  
  Rindal Solfrid 6770 Nordfjordeid        
  Rindal Sæmund 6770 Nordfjordeid      
  Rindal Anders Jarle 6770 Nordfjordeid  x    
  Rindal Arve 6770 Nordfjordeid    
  Risøy Bjørg 6770 Nordfjordeid   x    
  Risøy  Stian  6770 Nordfjordeid x      
  Risøy Thomas 6770 Nordfjordeid  x  x    
  Rogne Marianne 6770 Nordfjordeid x  x    
  Rognlien Heidi Helset         x
  Rotevatn Svein 6770 Nordfjordeid   x    
  Rønnekleiv Erik 6770 Nordfjordeid  x  
  Rønnekleiv Sigurd 6770 Nordfjordeid  x  x    
  Sagen Ragnhild Henden 6770 Nordfjordeid   x  x x
  Salveson Stein 6770 Nordfjordeid  x    x
  Sandnes Pål Olav 6771 Nordfjordeid   x    
  Sandven Einar 6770 Nordfjordeid        
  Schanke Eikum Rolf 6770 Nordfjordeid        
  Sefland Torbjørn 6770 Nordfjordeid    x  x  
  Sindre Karen Marie 6770 Nordfjordeid       x
  Skaugseth Bjarne 6770 Nordfjordeid        
  Skibenes Håvard 6770 Nordfjordeid       x
  Skibenes Konrad 6770 Nordfjordeid       x
  Skjerdal Mariann         x
  Skogstad Jan 6770 Nordfjordeid   x    
  Skrede Torill Pauline 6770 Nordfjordeid x    
  Skårhaug Ivar Knut 6770 Nordfjordeid x      
  Skårhaug Kjetil Inge Sætre 6770 Nordfjordeid        
  Skårhaug Elen Liv Gulonda 6770 Nordfjordeid        
  Smedvik Dag-Inge         x
  Solheim Jan Otto  6770 Nordfjordeid        
  Solheim Asmund 6770 Nordfjordeid        
  Solheim Gunnar og Kirsten 6770 Nordfjordeid        
  Solheim Asmund 6770 Nordfjordeid        
  Solheim Kristen Lillian 6770 Nordfjordeid  x        
  Solheim Torhild 6770 Nordfjordeid x      
  Stokkenes Peder  6770 Nordfjordeid        
  Sundal Jan Martin 6770 Nordfjordeid  x  x    
  Sunde Atle 6770 Nordfjordeid        
  Sunde Margrete 6770 Nordfjordeid        
  Sunde Ruth 6770 Nordfjordeid        
  Sætre Hans Jørgen         x
  Sætre Kjeti lInge 6770 Nordfjordeid x  x x
  Sætren Einar 6770 Nordfjordeid        
  Sødermann Petter 6770 Nordfjordeid       x
  Sølvberg Monja 6770 Nordfjordeid x    x  
  Sønderland Siri Anne         x
  Sørdal Hilde Torgersen 6770 Nordfjordeid        
  Sørensen Ida Malen 6770Nordfjordeid x      
  Sørensen Ola Forren 6770 Nordfjordeid  x  x x
  Sørland Kjell 6770 Nordfjordeid   x    x
  Søvik Jan Sigve 6770 Nordfjordeid        
  Søvik Norlaug 6770 Nordfjordeid x      
  Taklo Helge 6770 Nordfjordeid    
  Taklo Rune K 6770 Nordfjordeid        
  Tangenes Torild 6770 Nordfjordeid        
  Thorsnes Anne Tove 6770 Nordfjordeid     x x
  Tomasgard Jørn-Arne 6770 Nordfjordeid   x  x  
  Tomasgard Gjermund 6770 Nordfjordeid   x    
  Tomasgard Kåre Elling 6770 Nordfjordeid        
  Tomasgard Kåre Birger 6770 Nordfjordeid  x  x
  Torheim Svein 6770 Nordfjordeid        
  Torheim Jarle Reidar  6770 Nordfjordeid  x  x    
  Torheim Marianne 6770 Nordfjordeid x      
  Torheim Roar Helge 6770 Nordfjordeid x  x x
  Totland Elisabeth 6770 Nordfjordeid       x
  Totland Gerd 6771 Nordfjordeid   x    
  Totland Gunnar 6771 Nordfjordeid   x    x
  Totland Rune 6770 Nordfjordeid  x    
  Totland Silje 6770 Nordfjordeid x      
  Trosdahl Lasse 6770 Nordfjordeid        
  Tverberg Asbjørn 6770 Nordfjordeid        
  Ulleland Ivar 6770 Nordfjordeid        
  Utnes Kirsti og Odd 6770 Nordfjordeid        
  Valvik Liv 6770 Nordfjordeid        
  Vanberg Lars Arve 6770 Nordfjordeid        
  Vedeld Elfinn Kåre 6770 Nordfjordeid x  x    
  Vedeld Ingrid Vingen 6770 Nordfjordeid   x    
  Vedeld Thomas Vingen 6770 Nordfjordeid     x x
  Vedvik Atle 1346 Gjettum   x    
  Vedvik Trine 6770 Nordfjordeid  x  x    
  Vedvik Ingrid 6770 Nordfjordeid        
  Vedvik Geir Inge 6770 Nordfjordeid  x  x  
  Vedvik Svein Rune  6770 Nordfjordeid        
  Vedvik Kari-Anne 6770 Nordfjordeid x  x  
  Vedvik Kenneth 6770 Nordfjordeid x  x  
  Vedvik Kirsti Katrine 6770Nordfjordeid x  x    x
  Vedvik Kåre 6770 Nordfjordeid        
  Vedvik Pål Magne 6770 Nordfjordeid      x x
  Vereide Jon Fridtun 6770 Nordfjordeid   x    
  Vik Berit 6770 Nordfjordeid        
  Vik Audun  6770 Nordfjordeid        
  Vindenes Haldor  6770 Nordfjordeid        
  Wedvik Liv 6770 Nordfjordeid    x  
  Wuttudal Anna Irene 6770 Nordfjordeid       x
  Øverland Jon  6770 Nordfjordeid        
  Øverland Liv Kjellaug 6770Nordfjordeid x  x    
  Øvstebø Liv Marit         x
  Øydiv Einar 6770 Nordfjordeid        
  Aanonsen Willoch 6770 Nordfjordeid x      
  Åbrekk Håkon 6770 Nordfjordeid  x      
  Åbrekk Steinar 6770 Nordfjordeid  x  x x  
  Åebø Pål Roald  6770 Nordfjordeid        
  Åland Dag Rune  6770 Nordfjordeid        
  Aaland Svein Rune 6770 Nordfjordeid x      
  Aam  Oddbjørn 6160 Hovdebygda x      
  Aardal Hege 6770 Nordfjordeid x      
  Årre Trond 6770 Nordfjordeid        
  Årskog Solgunn 6778 Lote        
  Åshamar Liv  6770 Nordfjordeid        x

 

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

Subcategories